Algemene voorwaarden mijnWinkel abonnement#

Via de volgende link kunt u de voorwaarden in pdf formaat downloaden om eventueel uit te printen.

Artikel 1 - Definities#

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie MijnWinkel een Overeenkomst heeft gesloten.
1.2 Diensten: De door mijnWinkel te verlenen diensten zoals beschreven op www.mijnwinkel.nl/abonnementsvormen, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de Webwinkel op te zetten en te onderhouden, en de hosting van de Webwinkel.
1.3 Gebruikersnaam: De gebruikersnaam met bijbehorende toegangscode waarmee Abonnee toegang krijgt tot de Diensten.
1.4 MijnWinkel: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mijnWinkel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Vogelenzang.
1.5 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen mijnWinkel en Abonnee op grond waarvan mijnWinkel aan Abonnee Diensten verleent.
1.6 Systeem: Door mijnWinkel beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Webwinkel), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Abonnee de Diensten verleent.
1.7 Website: De website www.mijnwinkel.nl.
1.8 Webwinkel: De door Abonnee beheerde webwinkel, bestaande uit bestanden met productgegevens waarmee deze webwinkel kan worden gegenereerd en waarin klanten het aanbod van producten en diensten kunnen zoeken, raadplegen en deze producten en diensten kunnen bestellen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid#

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen mijnWinkel en Abonnee.
2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Abonnee of van derden wordt door mijnWinkel uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 MijnWinkel is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.4 Indien Abonnee de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat mijnWinkel tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 -Totstandkoming Overeenkomst#

3.1 Alle aanbiedingen van mijnWinkel zijn vrijblijvend en kunnen binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen MijnWinkel en Abonnee komt tot stand door te klikken op de "Ik ga akkoord" knop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van MijnWinkel.
3.3 MijnWinkel heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Abonnee te weigeren.

Artikel 4 - Rechten en verplichtingen mijnWinkel#

4.1 MijnWinkel spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
4.2 MijnWinkel is niet betrokken bij de verkoop van producten en diensten die worden aangeboden in de Webwinkel. MijnWinkel is dan ook niet verantwoordelijk voor het assortiment, de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.
4.3 MijnWinkel behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. MijnWinkel zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
4.4 Indien Abonnee niet akkoord wenst te gaan met een wijziging van de Diensten zoals genoemd in het voorgaande lid, is Abonnee gerechtigd binnen dertig (30) werkdagen na de kennisneming daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen.
4.5 MijnWinkel kan de Diensten mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Abonnee gebruik wenst te maken van deze modules dient zij hierover nadere afspraken te maken met mijnWinkel.
4.6 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst heeft mijnWinkel het recht om op de Webwinkel, en in de via het Systeem verzonden e-mailberichten naar kopers, de volgende hyperlink en/of plaatje op te nemen: 'Powered by mijnWinkel'. Dit recht kan worden afgekocht via de module 'sponsorvrij'.
4.7 MijnWinkel verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Abonnees worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van MijnWinkel. Tenzij Abonnee aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Abonnee gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 5 -Rechten en verplichtingen Abonnee#

5.1 Abonnee verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van één Webwinkel zoals beschreven op www.mijnwinkel.nl/abonnementsvormen.
5.2 Abonnee is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
5.3 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Webwinkel.
5.4 Abonnee dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Abonnee worden gevraagd tijdens het registratieproces. Abonnee dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de Website van mijnWinkel door te geven.
5.5 Abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door mijnWinkel mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Abonnee bij het gebruik van de Diensten: (a)geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; (b)geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;(c)geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; (d)niet opzettelijk virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden; (e)zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is ('hacken'); (f)geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde; (g)niet op een zodanige wijze gebruik maken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht; (h)zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Abonnee zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden; (i)alle aanwijzingen van mijnWinkel die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.
5.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt mijnWinkel zich het recht voor haar verplichtingen jegens Abonnee op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5.5, zonder dat mijnWinkel tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 6 -Prijzen en betaling#

6.1 Tenzij op www.mijnwinkel.nl/abonnementsvormen anders is vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in euro's en exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
6.2 Het gebruik van de Diensten is gedurende de proefperiode van drie (3) maanden kosteloos. Indien Abonnee na of tijdens de proefperiode kiest voor een betaald abonnement worden de verschuldigde kosten halfjaarlijks of jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Omdat de dienst 3 maanden kosteloos is uit te proberen heeft Abonnee, na betaling, niet meer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.Alle facturen zullen door Abonnee binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden voldaan.
6.3 Indien het op www.mijnwinkel.nl/abonnementsvormen aangegeven aantal pageviews wordt overschreden, is Abonnee de aldaar genoemde extra kosten verschuldigd. Het meenemen van pageviews naar de volgende kalendermaand is niet mogelijk. Voor sommige abonnementen geldt geen datalimiet maar alleen een fair use policy
6.4 MijnWinkel is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Abonnee met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
6.5 Indien Abonnee niet akkoord wenst te gaan met een door mijnWinkel kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Abonnee gerechtigd binnen dertig (30) werkdagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van mijnWinkel genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.
6.6 Indien Abonnee de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Abonnee, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Abonnee na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Abonnee naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
6.7 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is mijnWinkel bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Abonnee tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

Artikel 7 -Intellectuele eigendomsrechten#

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten bij mijnWinkel respectievelijk bij haar licentiegevers.
7.2 Abonnee verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 8 - Privacy#

8.1 Abonnee stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals neergelegd in het privacy statement van mijnWinkel.

Artikel 9 - Duur en beëindiging#

9.1 De Overeenkomst voor het proefabonnement wordt aangegaan voor de duur van en eindigt van rechtswege na drie maanden.
9.2 Indien Abonnee tijdens of na de proefperiode kiest voor voortzetting van het abonnement wordt de Overeenkomst, afhankelijk van het type abonnement, verlengd met drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden. Na deze periode eindigt de Overeenkomst, tenzij deze wordt verlengd door de Abonnee.
9.3 De Overeenkomst kan door Abonnee verlengd worden met een periode van telkens drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden, afhankelijk van het type abonnement, tenzij mijnWinkel deze schriftelijk of per e-mail opzegt voor het einde van een periode, welke opzegging zonder reden en motivering mag plaatsvinden.
9.4 MijnWinkel en Abonnee zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a)indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b)Abonnee (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c)Abonnee onder curatele of bewind is gesteld, dan wel mijnWinkel haar activiteiten staakt of liquideert.
9.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a)openstaande betalingen; (b)intellectuele eigendomsrechten; (c)aansprakelijkheid.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en overmacht#

10.1 MijnWinkel is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Abonnee of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
10.2 MijnWinkel is nimmer aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien, volgens de abonnee, een algemene mijnWinkel layout te veel overeenkomsten vertoont met de layout die door de abonnee is gemaakt.
10.3 De aansprakelijkheid van mijnWinkel jegens Abonnee, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Abonnee op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
10.4 Abonnee zal mijnWinkel en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Abonnee van de Diensten.
10.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van mijnWinkel of haar hoogste leidinggevend personeel.
10.6 MijnWinkel is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van mijnWinkel en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
10.7 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Abonnee het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat mijnWinkel tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 11 -Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter#

11.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Haarlem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
11.3 Abonnee is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnWinkel aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Abonnee onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. MijnWinkel is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Abonnee verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht. In het geval van een dergelijke overdracht heeft Abonnee, indien hij zich hier niet in kan vinden, het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail op te zeggen.
11.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Stel een vraag
Algemene Help
 1. Welkom bij mijnWinkel
 2. Trefwoorden
 3. Stappenplan
 4. Veelgestelde Vragen (FAQ)
 5. Handleidingen printen
 6. Abonnementen
  1. Affiliateshop
  2. Abonnementsvormen
  3. Abonnement beëindigen
  4. Abonnement uitbreiden
  5. Betaaltermijnen & kortingen
  6. Betaaltermijnen en kortingen boven euro 150
  7. Basic webwinkel
  8. B2C
  9. Enterprise ordersysteem
  10. Internetkassa Professional
  11. Internetkassa Basic
  12. Light shop
  13. Offerteshop
  14. B2B/Ordersysteem vaste klanten
  15. Professional webwinkel-startup
  16. Professional webwinkel
 7. Betalen
  1. Achteraf betalen
  2. Advies betaalmethoden
  3. Afterpay
  4. Beschikbare betaalsystemen
  5. Billink
  6. Buckaroo
  7. Directe betaalmethoden
  8. Docdata Payments
  9. Electronische facturen rechtsgeldig?
  10. Internetkassa (ABN AMRO)
  11. Icepay
  12. iDEAL algemeen
  13. iDEAL ABN AMRO
  14. iDEAL ING bank
  15. iDEAL Rabo bank Professional
  16. iDEAL Mollie
  17. Klarna
  18. Multisafepay
  19. Multisafepay Connect
  20. Ogone
  21. Omnikassa Rabobank
  22. Pay.nl
  23. PayPal
  24. Paypal Checkout
  25. Postcode.nl
  26. Sisow
  27. Vemt
  28. Online betaalmethoden
 8. Ipad shop
  1. Ipad nieuw
  2. Ipad doorschakelen
  3. Ipad tekst
  4. Ipad links
  5. Ipad producten
 9. Iphone shop
  1. Iphone shop
 10. Mogelijkheden
  1. Betaalsystemen
  2. Internetkassa
  3. Koppeling met Exact
  4. Koppeling met EBoekhouden
  5. Koppeling met osFinancials
  6. Koppeling met SW Retail
  7. Koppeling met Snelstart
  8. Overzicht koppelingen via mijnWinkel
  9. Staffelkortingen
 11. Tips en Handigheidjes
  1. Acties
  2. BTW
  3. Javascript
 1. Vragen over de techniek
  1. Besturingssystemen en browsers
  2. Techniek achter mijnWinkel
 2. Vragen over de lay-out
  1. Blokken links,midden,rechts
  2. Voorwaarden blokken
  3. Eigen layout productlijst
  4. Gebruik skin
  5. CSS editor
  6. Layout betaalmethode
  7. Release 3.5
  8. Eigen layout meerinfo
  9. Instellen Productlijst
  10. Instellen Meerinfo
 3. Vragen over afbeeldingen
  1. Beheer productplaatjes
  2. Verschillende afmeting
  3. Instellen Plaatjes
 4. Vragen over zoeken en navigatie
  1. Achterliggende zoektechniek
  2. globalsearch
  3. Meerdere menu\'s
  4. Menu en filter
  5. Rechtstreeks linken
  6. Selecties maken
  7. Uitgebreid zoeken
 5. Webwinkel opzetten
  1. AffiliateSellvia
  2. BTW verhoging
  3. B2B release3
  4. Centraal Boekenhuis
  5. Dropshipspecialist
  6. Dynamische tab menu
  7. Gerelateerd productlijst blok
  8. CSS
  9. Gerelateerd productlijst blok
  10. Ipadshop
  11. Lees meer blok
  12. Link en text grid
  13. Nummering productlijst pagina
  14. Meerinfovelden
  15. Navigatie menu
  16. Naviatie top/footer menu
  17. Aanvragen extra shop
  18. Online productmanagement
  19. Online toevoegen producten
  20. Opzetten productlijst in Excel
  21. Pakje gemak
  22. Productvariaties (maten en kleuren)
  23. Producten in meerdere categorieen
  24. Schaduwpagina's
  25. Opzet taalshops
  26. Instellen taalkolom
  27. Taalswitch
  28. Valuta
  29. Valuta childlijst
  30. Verzendmethoden
  31. Wizard
 6. Winkel optimaliseren
  1. 12Return
  2. 404
  3. Admarkt
  4. Advanced backoffice
  5. Affiliate4you
  6. Andere talen
  7. Backoffice connector
  8. Beslist.nl
  9. Bestelknop approval
  10. Beveiligd bestelprocess https
  11. Blog
  12. Broodkruimelpad
  13. BTW EU
  14. Cadeaubonnen
  15. Canonical url
  16. Ciao
  17. Daisycon
  18. DHL
  19. Donatie
  20. eWarehousing
  21. Facebookshop
  22. Fashionchick.nl
  23. Google AdWords
  24. Google Analytics
  25. Google check pagina
  26. Google check producten
  27. Google check sitemap
  28. Google check xml
  29. Google check 404
  30. Google shopping
  31. Google zoekmachine
  32. HTML sitemap
  33. Rich Snippet
  34. Keendelivery
  35. Kelkoo
  36. Keuze afleveradres
  37. Kieskeurig
  38. Koopkeus
  39. Koopzeker
  40. Kortingscodes
  41. Laposta
  42. Mailchimp
  43. Marktplaats
  44. Mopinion
  45. Myaccount
  46. Optimalisatie meerinfo scherm
  47. Q-Invoice
  48. Redirects
  49. Remarketing tag Google
  50. Reviewmeter
  51. Robots.txt
  52. RSSFeed
  53. Beveiliging
  54. Schone url
  55. Sendcloud
  56. Social media blok
  57. Sitemaps
  58. Statistieken webwinkel
  59. Subpagina's
  60. Tradetracker
  61. Twenga
  62. Twitter
  63. UDesk
  64. Automatisch aanmaken pages
  65. URL opties
  66. Userlike
  67. Vakantiepunten
  68. Vergelijk.nl
  69. Verticale slider
  70. Volgorde bestellingen
  71. Webwinkelkeur
  72. Sortering bestellingen
  73. Zoekoptimalisatie via Google
 7. Winkel beheren
  1. Backoffice koppeling
  2. Beheren emailaddressen
  3. Cookiebeleid
  4. Cookiewetgeving
  5. Dynamisch ophalen klantgegevens
  6. Dynamisch klantgegevens ophalen
  7. Dynamisch ophalen skins
  8. Externe orderstatus update
  9. Favorietenlijstje
  10. Kassasysteem
  11. Koppeling met Exact
  12. MyParcel
  13. Onderwater Login
  14. Online Verzendservice PostNL
  15. Orderbeheer
  16. PostNL
  17. PostNLCheckout
  18. Reeleezee
  19. Reeleezee nieuw
  20. Sisow Esend
  21. Track and Trace
  22. Van de Scheur Logistiek
  23. Voorraadbeheer (algemeen)
  24. Voorraadbeheer buiten mijnWinkel.nl om
  25. Verzendmethoden PostNL
  26. Winkelwagen delen
  27. Winkelwagen delen
  28. XML orderdocument
  29. OvergangBuckaroo3.0
Eigen layout (technisch)
Handleidingen
Nieuwsbrieven