Algemene voorwaarden mijnWinkel BV

U kunt de voorwaarden ook in PDF formaat downloaden en uitprinten.

Artikel 1 - Definities

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie mijnWinkel een Overeenkomst heeft gesloten.
1.2 Diensten: De door mijnWinkel te verlenen diensten zoals beschreven op www.myshop.com/prijzen/, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de Webwinkel op te zetten en te onderhouden, en de hosting van de Webwinkel.
1.3 Gebruikersnaam: De gebruikersnaam met bijbehorende toegangscode waarmee Abonnee toegang krijgt tot de Diensten.
1.4 mijnWinkel: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mijnWinkel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Aerdenhout.
1.5 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen mijnWinkel en Abonnee op grond waarvan mijnWinkel aan Abonnee Diensten verleent.
1.6 Systeem: Door mijnWinkel beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Webwinkel), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Abonnee de Diensten verleent.
1.7 Website: De website www.myshop.com
1.8 Webwinkel: De door Abonnee beheerde webwinkel, bestaande uit bestanden met productgegevens waarmee deze webwinkel kan worden gegenereerd en waarin klanten het aanbod van producten en diensten kunnen zoeken, raadplegen en deze producten en diensten kunnen bestellen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen mijnWinkel en Abonnee.
2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Abonnee of van derden wordt door mijnWinkel uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 mijnWinkel is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.4 Indien Abonnee de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat mijnWinkel tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van mijnWinkel zijn vrijblijvend en kunnen binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen mijnWinkel en Abonnee komt tot stand door te klikken op de "Ik ga akkoord" knop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van myShop.com.
3.3 mijnWinkel heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Abonnee te weigeren.

Artikel 4 - Rechten en verplichtingen mijnWinkel

4.1 mijnWinkel spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
4.2 mijnWinkel is niet betrokken bij de verkoop van producten en diensten die worden aangeboden in de Webwinkel. mijnWinkel is dan ook niet verantwoordelijk voor het assortiment, de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.
4.3 mijnWinkel behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. mijnWinkel zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
4.4 Indien Abonnee niet akkoord wenst te gaan met een wijziging van de Diensten zoals genoemd in het voorgaande lid, is Abonnee gerechtigd binnen dertig (30) werkdagen na de kennisneming daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen.
4.5 mijnWinkel kan de Diensten mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Abonnee gebruik wenst te maken van deze modules dient zij hierover nadere afspraken te maken met mijnWinkel.
4.6 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst heeft mijnWinkel het recht om op de Webwinkel, en in de via het Systeem verzonden e-mailberichten naar kopers, de volgende hyperlink en/of plaatje op te nemen: 'Powered by mijnWinkel' / 'Powered by myShop.com'. Dit recht kan worden afgekocht via de module 'sponsorvrij'.
4.7 mijnWinkel verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Abonnees worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van MijnWinkel. Tenzij Abonnee aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Abonnee gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen Abonnee

5.1 Abonnee verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van één Webwinkel zoals beschreven op www.myshop.com/prijzen/.
5.2 Abonnee is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
5.3 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Webwinkel.
5.4 Abonnee dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Abonnee worden gevraagd tijdens het registratieproces. Abonnee dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de Website van myShop.com door te geven.
5.5 Abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door mijnWinkel mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Abonnee bij het gebruik van de Diensten: (a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; (b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden; (c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; (d) niet opzettelijk virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden; (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is ('hacken'); (f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde; (g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht; (h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Abonnee zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden; (i) alle aanwijzingen van mijnWinkel die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.
5.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt mijnWinkel zich het recht voor haar verplichtingen jegens Abonnee op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5.5, zonder dat mijnWinkel tot enige schadevergoeding is gehouden.
5.7 Indien een Abonnee door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met mijnWinke.

Artikel 6 - Prijzen en betaling

6.1 Tenzij op www.myshop.com/prijzen/ anders is vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in euro's en exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
6.2 Het gebruik van de Diensten is gedurende de proefperiode van drie (3) maanden kosteloos. Indien Abonnee na of tijdens de proefperiode kiest voor een betaald abonnement worden de verschuldigde kosten halfjaarlijks of jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Omdat de dienst 3 maanden kosteloos is uit te proberen heeft Abonnee, na betaling, niet meer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.Alle facturen zullen door Abonnee binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden voldaan.
6.3 Indien het op aangegeven aantal pageviews wordt overschreden, is Abonnee de aldaar genoemde extra kosten verschuldigd. Het meenemen van pageviews naar de volgende kalendermaand is niet mogelijk. Voor sommige abonnementen geldt geen datalimiet maar alleen een fair use policy (www.myshop.com/fair-use-policy).
6.4 mijnWinkel is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Abonnee met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
6.5 Indien Abonnee niet akkoord wenst te gaan met een door mijnWinkel kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Abonnee gerechtigd binnen dertig (30) werkdagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van mijnWinkel genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.
6.6 Indien Abonnee de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Abonnee, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Abonnee na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Abonnee naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
6.7 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is mijnWinkel bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Abonnee tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten bij mijnWinkel respectievelijk bij haar licentiegevers.
7.2 Abonnee verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 8 - Privacy

8.1 Abonnee stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals neergelegd in het privacy statement van mijnWinkel. (www.myshop.com/privacy)

Artikel 9 - Duur en beëindiging

9.1 De Overeenkomst voor het proefabonnement wordt aangegaan voor de duur van en eindigt van rechtswege na drie maanden.
9.2 Indien Abonnee tijdens of na de proefperiode kiest voor voortzetting van het abonnement wordt de Overeenkomst, afhankelijk van het type abonnement, verlengd met drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden. Na deze periode eindigt de Overeenkomst, tenzij deze wordt verlengd door de Abonnee.
9.3 De Overeenkomst kan door Abonnee verlengd worden met een periode van telkens drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden, afhankelijk van het type abonnement, tenzij mijnWinkel deze schriftelijk of per e-mail opzegt voor het einde van een periode, welke opzegging zonder reden en motivering mag plaatsvinden.
9.4 mijnWinkel en Abonnee zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Abonnee (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Abonnee onder curatele of bewind is gesteld, dan wel mijnWinkel haar activiteiten staakt of liquideert.
9.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en overmacht

10.1 mijnWinkel is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Abonnee of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
10.2 mijnWinkel is nimmer aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien, volgens de abonnee, een algemene mijnWinkel layout te veel overeenkomsten vertoont met de layout die door de abonnee is gemaakt.
10.3 De aansprakelijkheid van mijnWinkel jegens Abonnee, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Abonnee op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
10.4 Abonnee zal mijnWinkel en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Abonnee van de Diensten.
10.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van mijnWinkel of haar hoogste leidinggevend personeel.
10.6 mijnWinkel is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van mijnWinkel en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
10.7 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Abonnee het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat mijnWinkel tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 11 - Refunds

11.1 Indien Opdrachtgever het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Opdrachtgever contact met myShop opnemen via de contactpagina op de website. Opdrachtgever krijgt dan binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie van myShop. Indien het geschil van Opdrachtgever gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
11.2 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten. 

Artikel 12 - Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Haarlem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
12.3 Abonnee is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnWinkel aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Abonnee onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. mijnWinkel is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Abonnee verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht. In het geval van een dergelijke overdracht heeft Abonnee, indien hij zich hier niet in kan vinden, het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail op te zeggen. 
12.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Inloggen:

x

Wachtwoord resetten

Voer hieronder het login e-mail adres in waarmee wordt ingelogd en klik op "Reset".
Wij zullen een e-.mail sturen met een link waar het wachtwoord kan worden aangepast

Reset
x